Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Polityka informacyjna

Informujemy, że w przypadku pozyskiwania przez nas od Pani/Pana danych osobowych ich Administratorem jest:

 

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
NIP 583 00 00 279; REGON 002830674; KRS 0000058797 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS); Kapitał zakładowy 50 160 PLN, www.axis.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1. marketingu bezpośredniego,

2.2. realizacji sprzedaży produktów lub usług i zawartych w związku z tym umów,

2.3. wykonania ciążących na AXIS obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

2.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

2.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 

3. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: prawnie uzasadniony interes realizowany przez AXIS, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów i usług, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, czynności przed zawarciem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na AXIS.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań AXIS oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla AXIS, partnerzy/przedstawiciele handlowi AXIS, firmy świadczące AXIS usługi doradcze.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, wówczas konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

10. Pana/Pani mogą być poddane zautomatyzowanym metodom podejmowania decyzji (profilowaniu).


AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.