Funkcje specjalne i opcje urządzeń

Co to jest funkcja baza danych (Prod i User)?

Baza danych mieści 400 produktów i 100 Użytkowników.

Baza danych zawiera:

- nr identyfikacyjny produktu, służący do jego wywołania 
- kod kreskowy produktu,
- nazwę produktu,
- numer identyfikacyjny Użytkownika,
- nazwę Użytkownika,
- masa jednostkowa produktu, służąca do liczenia ilości,
- wpisanie stałej tary do danego produktu,
- wartość progowa dolna (Min),
- wartość progowa górna (Max),
- numer etykiety, który odpowiada produktowi.

Korzystanie z bazy danych znacznie ułatwia podręczny skaner (czytnik kodów kreskowych w cenie 280zł !!! ), który pozwala na szybką identyfikację ważonych towarów. Wywołanie produktu z bazy danych umożliwia pomiar masy netto, brutto i tary, ocenę poprawności ich masy (selekcja Min/OK/Max), liczenie sztuk,  wydruk etykiet itp.
Jeśli podstawowa funkcjonalność nie jest wystarczająca, oferujemy za opłatą oprogramowanie komputerowe ETE, które poszerza możliwości  wykorzystania kodów towarów, operatorów, opakowań oraz kontrahentów, a także umożliwia archiwizację wyników. Jednostanowiskowa wersja programu (komputer+jedna waga) jest w promocyjnej cenie (50% taniej!!!).
Baza danych  jest instalowana we wszystkich standardowych wagach serii BTA, BD, BA i 4BA oraz miernikach wagowych ME-01 i ME-11 (bez żadnych dopłat!!!).


Co robi funkcja autozerowanie (Autozer)?

Włączenie funkcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazań wagi w czasie, gdy szalka nie jest obciążona lub wskazanie zerowe uzyskano w wyniku naciśnięcia klawisza →T←.
Dla wag z klawiszem →0← funkcja działa w zakresie 4% wartości Max.
W pozostałych wagach - w pełnym zakresie.


Co robi funkcja liczenia sztuk (Pcs)?

Funkcja pozwala na policzenie jednakowych detali, np. tabletek lub guzików  znajdujących się w ważonej porcji.
Pomiar odbywa się w dwóch fazach:
- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego detalu na podstawie próbki określonej ilości sztuk:  5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,
- faza druga - policzenie detali w porcji ważonej.


Co robi funkcja przeliczanie procentowe (Perc)?

Funkcja umożliwia odczytanie wyniku pomiaru wagi jako procentu masy odniesienia.


Co robi funkcja receptura (Recipe)?

Funkcja pozwala na oddzielne ważenie kilku składników w jednym naczyniu z możliwością odczytu na bieżąco sumarycznej wartości masy wszystkich dotychczas ważonych składników. Ilość składników może być dowolna, ale ich łączna masa nie może przekroczyć zakresu wagi.


Co robi funkcja progi (Thr)?

Funkcja pozwala na porównanie wyniku ważenia z dwoma wcześniej zaprogramowanymi wartościami: progiem dolnym i górnym.  
Jeżeli wynik ważenia jest:
- mniejszy od dolnego progu  - waga sygnalizuje MIN,
- pomiędzy progami - waga sygnalizuje OK,
- większy od progu górnego  - waga sygnalizuje MAX.

Przy przekraczaniu progów generowany jest również  sygnał dźwiękowy.

Wynik porównania może być wykorzystywany do sterowania urządzeniami dozującymi lub sygnalizatorem optycznym poprzez złącze wyjściowe (transoptorowe).


Co to opcja zegar/data (Date)?

Zegar wewnętrzny w wadze. Uaktywnienie funkcji powoduje drukowanie daty i czasu obok wyniku pomiaru  po naciśnięciu klawisza transmisji (Print) oraz przy wydrukach funkcji specjalnych.   

Funkcja Zegar/Data działa zarówno przy pomiarach masy jak i ilości detali (funkcja liczenia sztuk).

Szczegółowy wygląd wydruków jest opisany w instrukcji obsługi wybranej wagi.


Co robi funkcja sumowanie (Total)?

Funkcja pozwala na wyliczenie łącznej masy ważonego w kolejnych porcjach towaru (masy większej od zakresu wagi). Możliwe jest wydrukowanie kwitu do każdego pomiaru oraz wydruk raportu po zakończeniu serii pomiarów.


Co robi funkcja statystyka (Stat)?

Funkcja wylicza parametry statystyczne z serii pomiarów  (max 500 pomiarów).
Zaliczenie kolejnych pomiarów (wpisanie do rejestru) następuje automatycznie po nałożeniu obciążenia i ustabilizowaniu się wskazania wagi. Funkcja jest dostępna w standardowych wagach.

Dla uzyskanej w ten sposób serii pomiarów waga wylicza:
- n   - liczba próbek
- total  - suma mas wszystkich n próbek  
- average  - masa średnia jako (total)/n
- min  - masa minimalna w n próbkach
- max  - masa maksymalna w n próbkach
- max-min  - różnica między wartością max i min
- S  - odchylenie standardowe 
- S%  - odchylenie standardowe w procentach
Sporządzany jest również diagram wyników.

Cena obejmuje instalację zegara w wadze.

Przykładowy wydruk statystyk oraz histogramu: